نتایج قانون جذب آکادمی فرکانس و جذب

خوشحالیم که شرکت کنندگان در آکادمی فرکانس و جذب از همان روزهای اول نتایج ملموسی را بدست آوردند.

خواب عجیب خانم موسوی در مورد شرکت در دوره فرکانس و جذب و نتایج فوق العاده تنها بعداز 8 روز

نتیجه سرکار خانم فرجی بعداز 5 روز از شرکت در دوره فرکانس و جذب

نتیجه تاثیر گذار جناب آقای نوروزی از شرکت در دوره فرکانس و جذب

نظر سرکار خانم فرمانی از شیراز در پنجمین روز از حضور در آکادمی فرکانس و جذب

نتیجه هفتمین روز حضور خانم حسینی در آکادمی فرکانس و جذب از ترکیه

نتیجه هشتمین روز حضور خانم عزیزی در آکادمی فرکانس و جذب از کاشان