ارتعاش در قانون جذب چیست؟

/
ارتعاشات در قانون جذب ارتعاش به رفت و برگشت یک انرژی…
سیاه چاله فرکانس منفیآکادمی فرکانس و جذب

سیاه چاله منفی

/
سیاه چاله فرکانس های منفی به نام خداوند مهربان درود بر شما همراه گرا…