بزرگ ترین مانع در قانون جذب

یکی از قفل ها و گره های بزرگ در قانون جذب حسرت خوردن و ای کاش هایی است که در زندگی دچار آن هستیم. در این پست درباره این مورد توضیح می دهیم