کتاب های قانون جذب چقدر تاثیر دارند؟

آیا کتاب های قانون جذب در یادگیری قانون جذب موثر هستند؟ آیا آموزش های عمومی قانون جذب موثر هستند؟ چه چیزی بیشترین تاثیر را در یادگیری دارد؟